2.11. Muutosmuotoilu ja kehittäjäkahvila


Muutosmuotoilussa tuotantolähtöisestä palvelukulttuurista on siirrytty uuden työn kulttuuriin ja vuorovaikutuksen kentille. Muotoillaan siis vuorovaikutuksen kenttiä, jotka ovat aina osin sosiaalisia, fyysisiä ja digitaalisia. Kenttiä, joissa palveluntuottajat ja asiakkaat toimivat samanvertaisina luoden ainutlaatuisia ja elämyksellisiä palvelukokemuksia. Kokemuksia, jotka sitouttavat ja vetävät puoleensa. Näin syntyy attraktiivisia soluja, jotka ovat niin vetovoimaisia, että siellä piipahtavatkin ihmiset haluavat rakentaa osansa.  

Muutosmuotoilu ja luovien alojen työ syntyy uuden työn maailmaan. Se on sirpaleista ja projektiluontoista. Työtä voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Digitalisaatio  lisää uuden työn mahdollisuuksia joka puolelle. Sitä hyödyntäen pystytään toimimaan ajasta ja paikasta riippumattomasti siellä missä asiakas on ja silloin kuin asiakas työskentelyä tarvitsee. Fyysisesti, sosiaalisesti ja digitaalisesti. 


Uusi työ syntyy aina intohimojen ympärille. Työ on merkityksellistä ja tuottavaa. Työ antaa mahdollisuuksia kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaiden ja muiden tekijöiden kanssa. Osaaminen ja ammattitaito laajenee ja rikastuu kun oppimista tapahtuu joka puolella. Ei voi ajatella, että itsellään on kaikki tieto ja taito. Tietoa ja taitoa on kaikilla ja kaikkialla, se on pystyttävä näkemään ja sitä on pystyttävä yhdistelemään.

Muutosmuotoilussa päämäränä ei ole sosiaalisuus, digitaalisuus tai fyysisyys. Tai uusi työ, palvelu eikä yrittäjyys. Vaan se mitä olemme saaneet aikaan. Mikä on merkityksellistä? Mikä on se hyöty minkä asiakas saa? Mikä muuttui? Mitä haluamme muuttaa?

Uuden työn kulttuuria ja uutta palvelutuotannon mallia hyödyntäen keskustelimme sanojen eri merkityksistä ja sitä kautta uudesta työstä ja muutosmuotoilusta. Mitä se meille on? Nimittäin joskus sanoilla tai työtavoilla on tapana muuttua itseisarvoksi. Ja sitä emme halua. Sanojen merkitykset ovat kaikille pikkuisen erilaisia ja vuorovaikutuksen kentillä toimimme sosiaalisesti, digitaalisesti ja fyysisesti parhaalla mahdollisella tavalla joka hetki. Aina pikkuisen paremmin ja aina maksimaalista asiakashyötyä tuottaen.  Mitä palvelu oikeastaan on? 


Asiakashyötyä. Se tuo lisäarvoa tuotteelle. Palvelu liittyyy olennaisesti kokemukseen, luodaan kokemus. Miellellään hyvä sellainen. Palvelu on aina prosessi. Se on huomioon ottamista. Asia saadaa tehtyä – myytyä – toimitettua. Palvelu on merkkittävimpiä kilpailu- ja erottautumiskeinoja. Se on oikeastaan ainut kilpailukeino. Aina on joku, joka voi myydä paremman tuotteen. Siksi kaikki työ, kaikki mitä myy on pystyttävä myymään palveluna.

Onnellisia ja tyytyväisiä ja sitoutuneita asiakkaita. Lisäarvoa. Arvoa!
Sitä ei voi koskaan kopioida. Matkia voi, ainakin yrittää. Mutta ei kopioida.

Uusi työ - Mitä se on?

Asioiden yhdistelyä. Sirpaleista ja projektiuontoista.  Se on kaikkea sitä mitä olet kerännyt matkaltasi. Personoitua, henkilöustomoitua työtä. Mikä siinä on nyt uutta? Ihmisiä ja tekijöitä on aina ollut, nyt suhde luku vaan muuttuu. Oman osaamisen laajentamista ja rikastamista. Koulutus ei enää määritä työtä. Kaikki se mitä osaa ja mitä oppii on merkityksellistä.

Luottamus

Todella merkittävä kaikessa työnteossa. Ja oikeasti kaikessa elämässä. Asiakkaan näkökulmasta, palvelu mitä myydään on oikesti järkevää. Ja se tulee tehtyä.Siihen täytyy pystyä luottamaan.

Tiimityöskentelyssä täytyy osata luottaa jokaiseen tiimin jäseneen jopa sisäsilmäisesti.

Kehä – luottaa ensin itseensä – rakkaat kollegat –asiakkaan rajapinnassa. Kehä joka kiertää.

Luottamus asiakkaaseen.

Avoin tieto

Vaatii luottamusta. Avoin tieto synnyttää luottamusta. Näkyväksi tekemistä. Näkökentän laajenemista, oman osaamisen laajentamista. Palvelumuotoilussa ja muutosmuotoilussa avoin tieto on asiakaslähtöisyyttä.

Voiko edes keksiä mitään täysin uutta? Miksi pantata siis tietoa? Jos tietoa panttaa ja rakastuu omaan ideaan liikaa, eikä kerro siitä, niin mihin idea voi johtaa? Kaikki tieto on jo netissä, miksi pantata? Myös väärä tieto on netissä.

Avoimen tiedon täytyy kuitenkin aina olla harkittua. Oman osaamisen esille tuomista. Verkostoitumista. Rehellisyys. Mitä avoimempi olet yhteistyö syntyy nopeammin ja vahvemmaksi. Avoimesti tiedon jakaminen vaatii tilannetajua, että voi kertoa oleellisimmat asiat.

Joku tiedon osa voi olla hyvin tärkeä ja ratkaisun kannalta oleellinen, eikä sitä aina itse tajua. Tiedon avoin jakaminen antaa uusia mahdollisuuksia ja laajentaa näkemystä ja lisää oivalluksien määrää.

Visio ja sen merkitys

Näkemys. Tunnelin pää. Kantava voima.  Kantava ajatus takana. Punainen lanka.

Jos sinulla on selkeä visio, mitä olet tekemässä ja pystyt esittämään sen muille, muut pystyvät seuraamaan, tukemaan ja lähtemään mukaan vision toteuttamiseen.

Omassa työssä visio on oltava aina ihan kaikessa tekemisessä, sitä kohti on aina mentävä. Mitä haluat saada aikaan? Mikä on merkityksellistä? Mitä haluat työlläsi muuttaa?

Jos ei ole visiota, työmäärä lisääntyy.  Antaa tilaa työskentelylle, yhdessä ja erikseen.

Oman vision lisäksi on aina otettava myös asiakkaan visio huomioon ja työskenneltävä sen mukaan.

Vision toteuttaminen voi olla haastavaa. Ymmärtävätkö kaikki vision samalla tavalla?

Vastuu 


Jos et ota vastuuta se on pahinta mitä voit tehdä. Itsellesi, työurallesi, organisaatiolle, yhteistyökunppaneille, asiakkaille. Täytyy ottaa vastuu työn tekemisestä niin, että tekijöiden rajat eivät ole itseisarvo vaan se että työt tulee tehtyä.

Asiakashyöty 

Lisäarvoa. Asiakaslähtöisyys. Kaiken perusta. Mahdollistaa kaiken muun hyödyn, liiketoiminnallisen hyödyn, henkilöstöhyödyn. Kehittämisen. Asiakashyötyä on aina, Se millaista asiakashyöty on se millä voi kilpailla ja sillä on merkitystä.  Konkreettiset ja immateriaalit hyödyt. Asiakashyötyä ei voi aina mitata rahassa. Paras mahdollinen asiakashyöty on usein kokemuksia, elämyksiä, aikaa, luottamusta, ratkaisuja...

Liiketoiminta

Kankea sana. Rajoittava sana. Liiketoimintayksikkö usein määrää kaiken toiminnan. Ei ehkä hyvä. Vähän huono. Johtaa vastuun pakoiluun , "oon vaan töissä täällä".

Yrittäjälle kaikki mitä tekee on liiketoimintaa. Vastuu on pakko ottaa.

Oman työn luomisessa ajateltava yrittäjän mielellä liiketoiminta.

Verkostot

Kaikessa tärkeitä, yrittäjyys, muutosmuotoilu kaikki.  Asiakasverkostot, kilpailijaverkostot.

Henkistä tukea.  Sparrausta. Yhdessä tekemistä.  Kehittämisen ja oppimisen mahdollisuus.
Luonteva. Ei voi väkisin pakottaa ketään verkostoitumaan. Henkilökemiat.


Kiire 

Luonnollinen priorisoija. Kun on riittävästi massaa niin olennainen korostuu.
Kiire vs. Tehokkuus. Kiireen jälkeen pitkä palautusaika. Pitää varoa suorittamista. Kiire on hyvin yksilöllistä. Kiire on joillekin statussymboli.

Kiire on täysin eriasia kuin tehokkuus ja suorittaminen. Suorittava stressi. Kiire voi väliaikaisesti olla tehokasta, mutta ei kiireeseen kannata pyrkiä. Kiire ei saa koskaan näkyä asiakkaalle. Asiakkaalle on aina oltava aikaa. Työn teolle on oltava aina aikaa. Mutta se aika on käytettävä tehokkaasti.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti